X
1-Hopi
52cm,
€ 12000
XOX .
2-Mimbres
16cm
€ 950
XOX .
3-Fang
51cm
P.a.A
XOX .
4-Hopi
39cm
€ 15000
XOX .
9-Erikpaktsa
100cm
€ 9400
XOX .
10-Trobriand
73cm
€ 9000
XOX .
13-Lele
115cm
€ 6200
XOX
14-Mimbres
16cm
€ 950
XOX
15-Kuba
12cm
€ 200
XOX
16-Baule
23cm
€ 830
XOX
17-Chupicuaro
95cm
€ 900
XOX
20-Morellos
13cm
€ 1500
XOX
21-Ashanti
10cm
€ 1400
XOX
22–23-Lobi
20,23cm
€ 900/1000
XOX
24-Ekoi
22cm
€ 2800
XOX
25-Dan
18cm
€ 2400
XOX
28-Baule
38cm
€ 5400
XOX
29-Marind Anim
229cm
€ 11000
XOX
31-Dayak
36cm
€ 1600
XOX
32-Java
48cm
€ 60
XOX
36-Luena
32cm
€ 2600
XOX
37-Sumatra
262cm
€ 18000


XOX
38-Bamana
94cm
€ 2000
XOX
39-Bamana
115cm
€ 3000
XOX
40-Bass
27cm
€ 5400
XOX
42-Bali
50cm
€ 500


XOX
44-Suku
42cm
€ 3000
XOX
46-Yoruba
46cm
€ 3900
XOX
49-Bassa-Nge
41cm
€ 3500
XOX XOXOXXXOX
Final Prices
Endpreise
Prix Finaux

Free shipping
Versand frei
Livraison gratuite

nach vorne   
.